icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

WARUNKI KORZYSTANIA

 • Niniejsza Strona Internetowa i oferowane na niej usługi są zarządzane przez Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw [Flamandzkie Centrum promocji rolnictwa i rybołówstwa (VLAM) stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym], z siedzibą w 1030-Bruksela,  Koning Albert II laan 35 skrzynka 50, z numerem w rejestrze przedsiębiorstw i spółek 0454.423.323. Korzystając (kontynuując z korzystania) z tej strony internetowej i oferowanych na niej usług, Użytkownik potwierdza pełne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania z niej, z Oświadczeniem o ochronie prywatności i Oświadczeniem o wykorzystywaniu plików cookie, jak również swoją całkowitą zgodę z powyższymi. Jeśli Użytkownik nie zgadza się w pełni z niniejszymi warunkami i oświadczeniami, opuści on naszą Stronę Internetową z własnej inicjatywy i nie będzie korzystać ze Strony i /lub z Usług na niej oferowanych.
 • VLAM może zmienić lub zamknąć niniejszą Stronę Internetową według własnego uznania i w dowolnym czasie, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. VLAM nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zmian lub zamknięcia strony.
 • Użytkownik może zamieścić link do stron VLAM na swojej własnej stronie internetowej. Strona internetowa zawierająca link musi wówczas całkowicie zniknąć, a adres URL strony VLAM musi być wyraźnie widoczny. VLAM zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na korzystanie ze strony i/lub korzystania z niektórych usług oferowanych na stronie internetowej. Ponadto VLAM może kontrolować dostęp do strony internetowej.
 • VLAM udostępnia informacje na stronie tylko w celach informacyjnych. Niedozwolone lub niewłaściwe korzystanie ze Strony Internetowej lub jej zawartości może skutkować naruszeniem praw własności intelektualnej, przepisów dotyczących prywatności, publikacji i/lub komunikacji w najszerszym tego słowa znaczeniu. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej czy innych praw VLAM lub podmiotów trzecich, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez VLAM lub podmioty trzecie i zobowiązany do odszkodowania za wyrządzone szkody i/lub do zabezpieczenia VLAM przed wszelkimi roszczeniami lub powództwem wytoczonym przez podmioty trzecie, w wyniku popełnionych przez niego naruszeń.  
 • Użytkownik zobowiązuje się, między innymi:
  • nie wykorzystywać informacji w sposób niedozwolony i niezgodny z prawem;
  • nie używać strony internetowej w sposób mogący spowodować jej uszkodzenie, zniekształcenie, przerwanie dostępu, zatrzymanie czy zmniejszenie skuteczności działania;
  • nie używać strony internetowej do przesyłania lub zamieszczania wirusów komputerowych, do przesyłania lub zamieszczania niedozwolonych lub niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie (w tym, lecz nie wyłącznie, materiałów o charakterze zniesławiającym, nieprzyzwoitym lub zawierającym groźby);
  • nie używać strony internetowej w sposób naruszający prawa osób fizycznych, prawnych lub stowarzyszeń, takich jak między innymi, prawa do ochrony prywatności i prawa własności intelektualnej;
  • nie używać strony internetowej do zamieszczania i przesyłania materiałów w celach promocyjnych lub reklamowych bez uprzedniej zgody VLAM, chyba że wymaga tego sam odbiorca
 • VLAM stara się, aby informacje zawarte na stronie internetowej były zawsze poprawne i aktualne, jednak część podstawowych danych zamieszczonych na stronie jest zależna od stron trzecich. VLAM w żaden sposób nie może zatem ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości, które mogłyby wystąpić, ani za zdezaktualizowane dane.

Redaktor strony internetowej jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za jej zawartość. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie wspomnianych informacji.

 • Na wniosek każdego(za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej), kto potrafi wykazać jakikolwiek interes prawny, niezbędne uzupełnienia lub poprawki zostaną wprowadzone tak szybko, jak to możliwe.
 •  VLAM nie może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli za pośrednictwem strony internetowej lub zawartych w niej linków, konsultujący informacje użytkownik, dozna jakiejkolwiek szkody. Połączenie z innymi zewnętrznymi źródłami informacji ma jedynie charakter informacyjny i nie oznacza żadnego stanowiska VLAM w stosunku do rozpowszechnianych treści lub samego istnienia przekazywanej informacji.
 • Strona Internetowa może zawierać odniesienia (na przykład za pomocą hiperłącza, banera lub przycisku) do innych stron internetowych, które odnoszą się do określonego aspektu strony lub zostały umieszczone przez osoby trzecie. Nie oznacza to, że VLAM jest automatycznie połączony z innymi stronami lub że jest ich właścicielem. VLAM nie jest zatem odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony prywatności przez wspomniane strony trzecie. VLAM nie może więc zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wkład do strony, wniesiony przez osoby trzecie. Używanie wspomnianych łącz odbywa się zawsze na własne ryzyko.
 • Strona internetowa może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie w Oświadczeniu o ochronie prywatności i Oświadczeniu o wykorzystywaniu plików cookie. VLAM nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z przepisami o ochronie prywatności stron trzecich.
 • Jeśli Użytkownik wysyła informacje, takie jak wizerunki lub inne pliki, do Strony Internetowej lub za jej pośrednictwem, oświadcza on tym samym, że jest on właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, praw autorskich, prawa do wizerunku, praw pokrewnych oraz, w stosownych przypadkach, innych odpowiednich praw (bez względu na to, czy są one zarejestrowane, czy nie). Od chwili wysłania pliku, Użytkownik przekazuje VLAM:
  • bezwarunkowe prawo użytkowania;
  • prawa do zwielokrotniania;
  • prawo do edycji i tłumaczenia;
  • prawa do publicznego udostępniania.

Zrzeczenie się powyższych praw jest bezpłatne, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Od chwili przekazania, VLAM jest uprawniony do wykorzystania przekazanych informacji w celach marketingowych (z wyłączeniem danych osobowych, patrz Oświadczenie o ochronie prywatności). Użytkownik zabezpiecza także VLAM przed wszelkimi możliwymi formami odpowiedzialności w odniesieniu do wykorzystania tych informacji, wizerunków lub innych plików.

 • W przypadku sporów związanych ze stroną internetową, zastosowanie ma wyłącznie prawo belgijskie. Jedynie niderlandzkojęzyczne sądy okręgu sądowego Brukseli są właściwe do rozstrzygania ewentualnych sporów.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie znalazł(a) Pan/Pani odpowiedzi, prosimy o skontaktowanie się z naszym punktem pomocy helpdesk. VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 skrzynka 50, 1030 Bruksela lub poprzez e-mail multimedia@vlam.be albo telefonicznie: 02 552 80 21.
 • Niniejsze warunki korzystania z naszej Strony Internetowej, zostały ostatnio zaktualizowane dnia 24.04.2018.