icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Oświadczenie o ochronie prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z naszej Strony Internetowej ("Strona Internetowa") i/lub wszelkich usług oferowanych na niej lub usług powiązanych (zwanych łącznie "Usługami"). Jako podmiot odpowiedzialny, przetwarzanie danych realizuje Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw [Flamandzkie Centrum promocji rolnictwa i rybołówstwa (VLAM) stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym], z siedzibą w 1030 – Bruksela, Koning Albert II laan 35 skrzynka 50 z numerem w rejestrze przedsiębiorstw i spółek 0454.423.323, działając zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w sprawie ochrony danych osobowych, chyba że wyraźnie określono inaczej, iż w danym przypadku to nie VLAM, lecz wyraźnie wskazany podmiot trzeci jest administratorem danych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa między innymi, jakie informacje gromadzone są przez VLAM na stronie internetowej, w jaki sposób VLAM wykorzystuje te dane, w jaki sposób dane te są chronione i jakie są prawa osobiste Użytkownika dotyczące danych.

 • Korzystając (kontynuując z korzystania) z tej Strony Internetowej i oferowanych na niej Usług, Użytkownik potwierdza pełne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się w pełni z niniejszym oświadczeniem, opuszcza on Stronę Internetową z własnej inicjatywy i nie będzie korzystać ze Strony i /lub z Usług na niej oferowanych.
 • VLAM zastrzega sobie prawo do (regularnej) zmiany Oświadczenia o ochronie prywatności według własnego uznania. Takie zmiany, uzupełnienia lub zastąpienia, zostaną podane do wiadomości Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i/lub, w odpowiednich przypadkach, za pośrednictwem Usług. Jeśli jako Użytkownik nie zgadza się Pan/Pani z tymi zmianami, uzupełnieniami lub zastąpieniem treści, prosimy o powiadomienie nas o tym za pomocą wiadomości e-mail na adres multimedia@vlam.be. W przypadku nieotrzymania powiadomienia o braku zgody w ciągu pięciu (5) dni roboczych po wprowadzeniu zmian, uzupełnień lub zastąpienia treści na naszej Stronie Internetowej lub w zakładce Usług, uznamy, że jako Użytkownik, zaakceptował(a) Pan/Pani wszystkie zmiany, uzupełnienia lub zastąpienia treści. Należy pamiętać, że wycofanie zgody na przedstawione warunki może oznaczać, że Użytkownik nie będzie już mógł korzystać ze Strony Internetowej i/lub Usług w całości lub w części.
 • Klikając na opt-in checkbox (chęć przyłączenia się) dot. ochrony prywatności w formularzach zamieszczonych na Stronie Internetowej, Użytkownik potwierdza, że rzeczywiście przeczytał niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności i zgadza się z nim. Oświadcza, że uznaje cele, dla których przetwarzane są jego dane osobowe. Użytkownik zgadza się również, że dalsze korzystanie ze Strony Internetowej i /lub Usług jest rozumiane jako ciągła zgoda. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wniosek e-mailem na adres multimedia@vlam.be.
 • Użytkownik gwarantuje, że informacje, które przekazuje do VLAM, należą do niego, lub że posiada uprawnienia do ich używania i przekazania ich do VLAM. VLAM może odmówić dostępu do swojej Strony Internetowej i/lub Usług albo ich części, tymczasowo lub ostatecznie, w przypadku, gdy Użytkownik podał fałszywe dane lub posłużył się danymi stron trzecich bez ich zgody.
 • Jeśli coś na naszej Stronie Internetowej lub w naszych Usługach nie działa zgodnie z oczekiwaniami w zakresie ochrony prywatności, Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem punktu pomocy helpdesk technicznej VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 skrzynka 50, 1030 Bruksela lub poprzez e-mail multimedia@vlam.be albo telefonicznie: 02 552 80 21.
 • Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane dnia 24.04.2018.

2. JAKIE DANE I DLACZEGO są przetwarzane

 • VLAM gromadzi dane, aby móc efektywnie funkcjonować, zapewnić Użytkownikowi najlepsze wrażenia przy odwiedzaniu naszej Strony i korzystania z naszych Usług, w celu kontaktu z Użytkownikiem, dostarczenia mu zgodnego z żądaniem lub rejestracją produktu lub usługi, w celu poinformowania Użytkownika o własnej ofercie produktów i usług (takich jak daty wydarzeń organizowanych przez VLAM, konkursów itp.), ukierunkowania na jego potrzeby  własnej gamy produktów i usług oraz w celu marketingu bezpośredniego.

Użytkownik przekazuje nam niektóre z tych informacji bezpośrednio, na przykład, przy rejestracji na daną usługę, taką jak np. biuletyn Strony, czy podczas uczestnictwa w konkursie lub kontaktując się z nami w celu uzyskania pomocy itp. Część danych otrzymujemy zaś rejestrując sposób korzystania z naszej Strony i Usług, na przykład za pomocą takich technologii jak pliki cookie. Należy pamiętać, że VLAM może używać tak zwanych "ciasteczek" lub podobnych technologii w ramach oferowanej Strony Internetowej i/lub Usług. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na twardym dysku urządzenia i zawierające określone informacje, takie jak dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem dotyczącym plików cookie. Podczas korzystania z naszej Strony i /lub Usług przetwarzamy dane osobowe dotyczące Użytkownika (takie jak imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, płeć, nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy, adres pocztowy, data urodzenia, zawód, numer telefonu i wizerunek), zawsze na użyteczny okres przechowywania. Takie dane osobowe obejmują:

Kiedy

Jakie dane

Przeznaczenie (cel)

Podstawa prawna

Korzystanie ze strony internetowej

- Adres IP

- Pliki Cookies

- Obsługa klienta

- Ulepszanie Usług

- Uzasadniony interes

- Zezwolenie

Korzystanie z Usług

 

Identyfikujące dane osobowe

- Obsługa klienta - Przetwarzanie wniosku

 - Marketing bezpośredni

- Zezwolenie

Ubieganie się o pracę

Identyfikujące dane osobowe

- Przetwarzanie wniosku

- Zapis w odpowiednim pliku rekrutacji

- Zezwolenie

Pobieranie oferowanych materiałów marketingowych

 

- Adres IP

- Pliki Cookie

- Przetwarzanie wniosku

- Ulepszanie Usług

- Uzasadniony interes

- Zezwolenie

Kontakt z nami

Identyfikujące dane osobowe

- Przetwarzanie wniosku

- Uzasadniony interes

 

 • W zasadzie, wyżej wymienione dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika. Nie wysyłamy żadnych danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszej Strony do dostawców mediów społecznościowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę. Oprócz wyżej wymienionych celów, możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

a) Zapewnienia spersonalizowanych i docelowych informacji o produktach i usługach, o które Użytkownik prosi za pośrednictwem e-maila, telefonu lub kanałów mediów społecznościowych.

b) w celach marketingu bezpośredniego, tj. w celu zapewnienia ukierunkowanej komunikacji, promocji, ofert i innych reklam pochodzących od nas lub naszych wybranych partnerów. W tym celu, poprosimy Użytkownika o wcześniejsze pozwolenie.

c) Przeprowadzanie analiz statystycznych w celu ulepszenia lub opracowania nowych produktów lub usług.

d) Dostarczenie danych Użytkownika instytucji finansowej lub dostawcy usług płatniczych w celu umożliwienia instytucji finansowej i dostawcy usług płatniczych spełnienia ich zobowiązań prawnych.

e) Przekazanie policji lub organom ścigania jako dowodu możliwych przestępstw popełnionych przez Użytkownika dzięki rejestracji lub korzystaniu z naszej Strony Internetowej lub Usług albo w przypadku uzasadnionych podejrzeń o popełnienie przestępstwa lub czynu zabronionego.

 • W przypadku, gdy rejestracja na Stronie Internetowej lub korzystanie ze Strony Internetowej lub Usług może być uznane za: (a) naruszenie warunków lub praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa osoby trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Usług; (c) zagrożenie dla Strony Internetowej lub Usług lub naszych systemów albo systemów naszych podwykonawców z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego lub złośliwego czy jakiejkolwiek innej formy złośliwego kodu, lub (d) w jakikolwiek sposób niedozwolony lub niezgodny z prawem, dyskryminujący lub stanowiący nadużycie, możemy przetwarzać dane Użytkownika przez wzgląd na interes własny, naszych partnerów lub osób trzecich.

3. Komu i dlaczego udostępniaMY dane

 • Bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika nie przekazujemy jego danych osobowych stronom trzecim w sposób możliwy do zidentyfikowania o ile nie jest to konieczne do świadczenia Usług. 
 • Możemy zwrócić się do podmiotów zewnętrznych zajmujących się przetwarzaniem danych w celu zaoferowania Użytkownikowi naszej Strony Internetowej i/lub Usług. Zapewniamy, że te podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i na podstawie naszych pisemnych instrukcji. Gwarantujemy, że wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane osobowe są wybierane z należytą starannością w celu zachowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.
 • Możemy przekazywać zanonimizowane i/lub zagregowane dane innym organizacjom, które mogą wykorzystywać je do ulepszania produktów i usług oraz organizowania marketingu, prezentacji i sprzedaży produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

4. GDZIE Odbywa się PRZETWARZANIe DANYCH

 • My i podmioty zewnętrzne, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
 • Możemy przekazywać anonimowe i/lub zagregowane dane osobowe Użytkownika do organizacji spoza EOG. W takim przypadku gwarantujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych oraz że wszystkie prawa dotyczące danych osobowych, przysługujące Użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa, będą zagwarantowane
 • W przypadku przekazywania danych osobowych i/lub anonimowych i/lub zagregowanych danych, wprowadza się następujący mechanizm ochrony prawnej:

Jakie

Kraj spoza obszaru EOG

Zgodny z prawem mechanizm przekazu danych

 

Google

 

USA

 

Tarcza prywatności UE–USA

[„EU-US Privacy Shield”]

5. jak PRZETWARZAmy dane

 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać wyłącznie dane osobowe niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cele określone w niniejszych zasadach ochrony prywatności lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody może oznaczać, że Użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać ze Strony Internetowej i/lub Usług w całości lub w części. Jeśli zarejestrował się Pan/Pani na naszej Stronie Internetowej (w stosownych przypadkach), usuniemy Pana/Pani dane osobowe, jeśli usunie Pan/Pani swój profil, chyba że wymóg prawny lub regulacyjny, nakaz sądowy lub administracyjny uniemożliwi nam usunięcie tych danych. 
 • Podejmiemy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą oraz przed przypadkową lub umyślną utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Dostęp naszych pracowników lub personelu zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane,jest ściśle ograniczony i możliwy tylko zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu i podlega ścisłym wymogom dotyczącym poufności. Niemniej jednak Użytkownik rozumie, że czasem nasze najlepsze starania nie wystarczą, by zagwarantować całkowite i absolutne bezpieczeństwo przekazu danych.

6. prawa użytkownika

 • Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych, które go dotyczą. Nie będziemy jednak rozpatrywać wniosków o wgląd, składanych najwidoczniej w celu spowodowania dla nas niedogodności lub wyrządzenia szkody.
 • Użytkownik ma prawo zażądać, aby wszystkie dotyczące go nieprawidłowe lub niedokładne dane osobowe, zostały bezpłatnie poprawione. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, należy do niego załączyć również dowód, potwierdzający, że dane osobowe, których dotyczy wniosek o korektę, są nieprawidłowe.  
 • Użytkownik ma prawo wycofać wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Może wycofać swoją zgodę w każdej chwili, w drodze wniosku przesłanego e-mailem na adres multimedia@vlam.be lub (w stosownych przypadkach)usuwając swój profil lub też wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych całkowicie albo dla określonej Usługi, korzystając z opcji anulowania przewidzianych w tym celu.   
 • Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne w świetle celów określonych w niniejszych zasadach ochrony prywatności, lub też wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Powinien jednak liczyć się z faktem, że wniosek o usunięcie danych zostanie przez nas wcześniej rozpatrzony w świetle zobowiązań prawnych lub regulacyjnych i nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą uniemożliwić nam usunięcie danych osobowych.
 • Zamiast usunięcia danych osobowych, Użytkownik może również wystąpić o ograniczenie ich przetwarzania, jeśli (a) Użytkownik kwestionuje ich ścisłość i poprawność, (b) ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już wymagane dla wyżej wymienionych celów a Użytkownik chce je wykorzystać do obrony w postępowaniu sądowym.
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli udowodni, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane ze szczególnymi okolicznościami, uzasadniające sprzeciw. Jeśli jednak zamierzone przetwarzanie danych jest wykorzystywane jako marketing bezpośredni, Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez uzasadnienia.
 • Jeśli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie pozwolenia lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się za pomocą środków zautomatyzowanych, ma Pan/Pani prawo do otrzymania przekazanych VLAM danych osobowych, w ustrukturyzowanym, ogólnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie, oraz jeśli jest to technicznie możliwe, ma Pan/Pani prawo przekazać te informacje bezpośrednio innemu usługodawcy. Techniczną wykonalność takiego wniosku ocenia wyłącznie VLAM.
 • Jeśli jako Użytkownik, życzy sobie Pan/Pani złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych praw, może Pan/Pani wysłać zapytanie do VLAM vzw - depart. Multimedia, Koning Albert II 35, skrzynka  50, 1030 Bruksela lub e-mailem na adres multimedia@vlam.be. Wniosek ten musi jasno określać, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać i dlaczego. Wniosek musi również zawierać datę i podpis oraz dołączoną, zeskanowaną cyfrowo kopię ważnego dowodu, potwierdzającą tożsamość Użytkownika. VLAM powiadomi Użytkownika w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku. Jeśli wniosek okaże się zasadny, zrobi to tak szybko, jak to będzie możliwe, a najpóźniej trzydzieści (30) dni po otrzymaniu wniosku, chyba, że ustalono inaczej. Jeśli wniosek okaże się nieuzasadniony, VLAM poinformuje Użytkownika o odmownym rozpatrzeniu i jego przyczynach.
 • Jeśli chce Pan/Pani złożyć skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych przez VLAM, może Pan/Pani zawsze skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail juridischedienst@vlam.be. Jeśli nasza odpowiedź okaże się według Pana/Pani niezadowolająca, może Pan/Pani złożyć skargę do Vlaamse Ombudsdienst [Flamandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich] i/lub właściwego organu ochrony danych, Belgijskiej Komisji ds. Ochrony Prywatności. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy odwiedzić strony: http://www.vlaamseombudsdienst.be i /http://www.privacycommission.be.